بیمه مسئولیت

همواره این احتمال وجود دارد که انسان در حین فعالیت های
روزمره خود سهوا و یا عمدا و یا در اثر قصور و غفلت به مال و جان سایرین لطمه وارد
نماید.خسارتهایی که ناشی از عمد به سایر افراد وارد می شود اساسا بیمه پذیر نیستند
و در چهارچوب قوانین جزایی و کیفری کشور بررسی و رسیدگی می شوند. اما لطماتی که سهوا و در اثر غفلت و
قصور ایجاد می شوند در ذیل عنوان "بیمه های مسئولیت" قابل طرح و پوشش
هستند.


کارفرمایان،سازندگان و تولیدکنندگان، ارایه کنندگان خدمات و
اساسا همه صاحبان حرف و مشاغل در حین انجام نقش اجتماعی و اقتصادی خود ممکن است
منشاء ایجاد خسارت و حادثه برای کارکنان،مشتریان و اشخاص ثالث شوند لذا باید پاسخگوی
حوادث ایجاد شده باشند.


این خسارتها گاه به قدری سنگین است که صاحبان مشاغل به تنهایی
از عهده جبران خسارت وارده برنمی آیند.


پرداخت غرامت و دیه مطابق قوانین کشور و شرع مقدس و یا جبران
هزینه های پزشکی ناشی از حادثه به سایرین و نیز جبران خسارتهای مالی وارد به افراد
از جمله پوشش ها و تعهدات بیمه های مسئولیت مدنی است.


بیمه مسئولیت متنوع ترین عناوین را در تمام دنیا دارد اما
انواع بیمه های مسئولیت رایج در کشور ما عبارتند از: 1. مسئولیت حرفه ای پزشکان

 2. مسئولیت حرفه ای پیراپزشکان

 3. مسئولیت مسئول فنی بیمارستان

 4. مسئولیت مدیران مراکز ورزشی

 5. مسئولیت دارندگان و سرویس کاران آسانسور

 6. مسئولیت مسئولیت مدنی در مقابل اشخاص ثالث

 7. مسئولیت مدیران مراکز آموزشی

 8. مسئولیت مدیران مهدکودک

 9. مسئولیت مدنی منجیان و مدیران استخر

 10. مسئولیت کارفرمادرمقابل کارگران ساختمانی-ابنیه

 11. مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان-عمرانی

 12. مسئولیت کارفرما در مقابل کارکنان-تجاری

 13. مسئولیت متصدیان حمل و نقل داخلی و بین المللی

 14. مسئولیت بیمه گذار در مقابل اموال اشخاص ثالث

 15. مسئولیت مدیران آژانس های مسافرتی

 16. مسئولیت دارندگان ماشین آلات

 17. مسئولیت هیأت مدیره مجتمع های تجاری-اداری درمقابل اشخاص
  ثالث

 18. مسئولیت مدنی هیأت مدیره مجتمع مسکونی

 19. مسئولیت مدنی مدیران هتل ها و مهمانپذیرها